Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách lần thứ 4
Ngày đăng 10/12/2018 | 11:50 PM

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-STTTT ngày 05/12/2018 về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông (lần 4)

Chi tiết xem tại đây ./.