Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019
Ngày đăng 23/04/2019 | 1:56 PM

        Thực hiện Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, ngày 08/4/2019 Sở Thông tin và Truyền thông ký ban hành Chương trình số 1016/CTR-STTTT xây dựng Chương Trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

        Theo đó, mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) trong toàn cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác THTK, CLP với những kết quả cụ thể; tập trung xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố giao.

        Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như sau:

        Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước: thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ các khâu xác định nhiệm vụ, lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2019.

        Cùng với đó, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

        Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa đối với đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện theo quy định. Tích cực triển khai có hiệu quả quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

       Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; rà soát, rút gọn và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh. Tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, PAPI.

         Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP, Chương trình THTK, CLP của Thành phố và của Sở nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyến biến thực sự trong công tác THTK, CLP. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

        Chương trình đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Trong đó, tập trung tăng cường công tác chỉ đạo THTK, CLP của Lãnh đạo Sở và Thủ trưởng các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đối với các lĩnh vực THTK, CLP; Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP và thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về THTK, CLP. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong THTK, CLP.

        Căn cứ Chương trình hành động của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019, Thủ trưởng các đơn vị cấp 2 thuộc Sở xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019 của đơn vị, trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của đơn vị mình; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

          Nội dung chi tiết các văn bản: Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND Thành phố và Chương trình số 1016/CTR-STTTT ngày 08/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông đính kèm theo./.

Thanh Thúy