Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020
Ngày đăng 22/01/2020 | 9:25 AM

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày 17/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 93/KH-STTTT về việc triển khai chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020.

Danh mục các tài liệu quán triệt, phổ biến:

1. Các Nghị quyết: số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019, số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020;

2. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

3. Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

4. Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

5. Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020;

6. Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển nghành Thông tin và Truyền thông năm 2020;

7. Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 26/11/2019 Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố (Khoá XVI);

8. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2020;

9. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách  địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố Hà Nội năm 2020;

10. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2020.

11. Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

12. Kế hoạch số 93 /KH-STTTT ngày 17 /01/2020 của Sở TT&TT về triển khai Chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT.