Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2020 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
Ngày đăng 06/07/2020 | 3:11 PM

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, trong đó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Về phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

2. Về ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng.

3. Về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

4. Về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

5. Về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

6. Về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

7. Về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Để triển khai Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1468/STTTT-KHTC ngày 12/6/2020 chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nội dung chi tiết các văn bản: Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2020 của UBND Thành phốCông văn số 1468/STTTT-KHTC ngày 12/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông đính kèm theo./.