Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 01/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/02/2023 | 2:32 AM

Thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 09/02/2023 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của năm 2023, ngày 09/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch thực hiện của Sở tại văn bản số 280/KH-STTTT.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây
Chi tiết các tài liệu quán triệt, phổ biến xem tại đây