Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Ngày đăng 12/11/2015 | 12:00 AM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

Theo đó, Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu. Với 11 Điều kèm Phụ lục gồm 3 mẫu văn bản: Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

Trong khi đó, Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT gồm 5 điều, quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu (HSYC) đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường và quy trình rút gọn. Các mẫu HSYC, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng, yêu cầu về việc nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong HSYC cũng được nêu cụ thể trong Thông tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2015, thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu xây lắp và Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

Chi tiết các Thông tư xem tại đây./.