Trang chủ

Kế hoạch tài chính

Ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Ngày đăng 24/07/2015 | 12:00 AM
Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa với 2 mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng...

Ban hành Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Ngày đăng 09/07/2015 | 12:00 AM
Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa với 2 mẫu hồ sơ áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước theo phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ và một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Ban hành thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày đăng 02/06/2015 | 12:00 AM
Ngày 06/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2015

Ngày đăng 22/05/2015 | 12:00 AM
Ngày 21/5, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Chương trình số 637/CTr-STTTT về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở năm 2015. Theo đó, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị rà soát các quy định, quy chế nội bộ và các quy định, cơ chế chính sách của Thành phố thuộc lĩnh vực được giao quản lý để tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện hoặc hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp với yêu...

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2015.

Ngày đăng 21/04/2015 | 12:00 AM
Nội dung chi tiết văn bản xem tại file đính kèm./.

Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Ngày đăng 13/04/2015 | 12:00 AM
Từ ngày 15/4, Thông tư số 01/2015/TT-BKĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn sẽ chính thức có hiệu lực.

Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Ngày đăng 30/09/2014 | 12:00 AM
Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm./.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Ngày đăng 30/09/2014 | 12:00 AM
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;...

Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 12/09/2014 | 12:00 AM
Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.