Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

28/08/2020 | 10:41
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Nghị định này quy định 8 biện pháp chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác: (1) Xây dựng, triển khai các hệ thống chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (2) Xây dựng Bộ tiêu chí nhận diện tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (3) Theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, dữ liệu về nguồn phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (4) Tiếp nhận, xử lý phản ánh về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (5) Giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại; (6) Ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử phát tán tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác; (7) Tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế về chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; (8) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) xây dựng, vận hành Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (trên đầu số 5656), thư điện tử rác. Khi thực hiện các chương trình quảng cáo, Người quảng cáo bằng tin nhắn phải gửi đồng thời bản tin nhắn quảng cáo tới Hệ thống phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử có thể phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet: Hướng dẫn Người sử dụng dịch vụ về cách thức chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Hướng dẫn, cung cấp cho Người sử dụng các công cụ, ứng dụng để phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác và cho phép Người sử dụng chủ động ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Thực hiện triệt để các biện pháp ngăn chặn tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đến Danh sách không quảng cáo; Không được thu cước tin nhắn khi Người sử dụng nhắn tin từ chối nhận quảng cáo,...

Yêu cầu đối với tin nhắn quảng cáo: Phải được gắn nhãn và có chức năng từ chối theo quy đinh; Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

Yêu cầu đối với thư điện tử quảng cáo: Phải được gắn nhãn, có thông tin về Người quảng cáo, có chức năng từ chối theo quy đinh; Chủ đề phải phù hợp với nội dung và nội dung quảng cáo phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo; Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

Yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo: Phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo; Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước; Phải chấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo khi Người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020. Chi tiết xem tại đây./.

Hoàng Thị Thanh Bình

Theo