Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND cửa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

16/09/2013 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô).

Theo