Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

13/11/2020 | 16:09
Cỡ chữ Aa- Aa+

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”

Quyết định số 749/QĐ-TTg

Theo