Trang chủ

Quản lý trạm thu phát sóng

Tiêu đề
Nghị định số 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.
Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.
Công văn số 793/STTTT-BCVT ngày 16/4/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn triển khai Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 và Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND Thành phố.
QĐ 528/QD-UBND Ngày 29/01/2018 V/v công bố bộ TTHC của Sở TTTT năm 2018
NĐ 139/2017/ND ngày 27/11/2017 về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng ( thay thế NĐ 108-2007 và NĐ 121-2013
Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Công văn hướng dẫn kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
Công văn về việc ảnh hưởng của sóng điện từ từ BTS đến sức khỏe con người
Công văn phổ biến thông tin liên quan đến việc quản lý phát triển các trạm BTS ở Việt Nam
Thông tư Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Thông tư Hướng dẫn về cấp phép xây dựng
Thông tư Liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Thông tư hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông
Quy định về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005