Sở TT&TT thực hiện công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách

20/06/2018 | 10:53
Cỡ chữ Aa- Aa+

    Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-STTTT ngày 19/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018 (lần 1) và Quyết định số 84/QĐ-STTTT ngày 14/4/2018 về việc công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018 (lần 2).

    Theo đó, Sở TT&TT đã yêu cầu các trung tâm, đơn vị thuộc Sở thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước được giao của đơn vị theo đúng quy định hiện hành về công khai tài chính tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; đồng thời gửi báo cáo đã công khai và báo cáo tình hình công khai dự toán được giao về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định công khai của Sở.

    Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã thiết lập chuyên mục Công khai ngân sách trên Cổng Thông tin điện tử Sở nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về công tác triển khai thực hiện của các đơn vị thuộc Sở.

    Nội dung chi tiết các văn bản: Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 08/12/2017, Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 13/4/2018,Quyết định số 447/QĐ-STTTT ngày 19/12/2017, Quyết định số 84/QĐ-STTTT ngày 14/4/2018 đính kèm theo./.

Hồ Thị Thu Thủy

Theo