Sở TT&TT: UBND Thành phố ủy quyền giải quyết 02 TTHC

31/08/2016 | 10:49
Cỡ chữ Aa- Aa+

Ngày 29/8/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4696/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Thành phố, gồm: Thủ tục "Phát hành thông cáo báo chí" và thủ tục " cho phép đăng tin bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương". Thời hạn ủy quyền là 36 (ba mươi sáu) tháng.

Giám  đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền. Định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/8/2016. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

Đặng Vân

Theo