Trang chủ

Thanh tra

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Ngày đăng 15/09/2020 | 10:00 AM  | View count: 127

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố  Hà Nội  phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 10/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 250/QĐ-STTTT phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội thay thế Quyết định số 29/QĐ-STTTT ngày 14/02/2020.

Quyết định số 250/QĐ-STTTT ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông xem tại đây