Thông báo Mã chuyên ngành thi viết vòng 2

04/06/2019 | 18:14
Cỡ chữ Aa- Aa+

        Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-HĐTT ngày 07/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi tại Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019;

        Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-HĐTT ngày 24/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

        Căn cứ Công văn số 1192/CV-HĐTT ngày 31/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc lưu ý mã chuyên ngành thi viết vòng 2.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo đến các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (vị trí việc làm: công tác văn thư) các thông tin như sau:

      - Quyết định số 273/QĐ-HĐTT ngày 07/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc phê duyệt mã nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thi tại Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019;

       - Quyết định số 358/QĐ-HĐTT ngày 24/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

      Đề nghị các thí sinh thi tuyển công chức vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nghiên cứu các văn bản trên (chi tiết Quyết định số 273/QĐ-HĐTT và Quyết định số 358/QĐ-HĐTT đính kèm)./.

̣      (Đính kèm Thông báo số 99/TB-STTTT ngày 4/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc Thông báo Mã chuyên ngành thi viết vòng 2)

Theo