Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

24/12/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

- Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Tên gói thầu: Sản xuất phim tài liệu về Dấu ấn Hà Nội trong tiến trình 20 năm gia nhập Asean.

- Tên dự án, hạng mục: Chi ngoài định mức của phòng Truyền thông năm 2015.

Nguồn vốn: Chi ngoài định mức năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 8 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2015 đến trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán hồ sơ: Phòng Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - Tầng 4, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04-35123237.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: Chậm nhất là trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2015 tại phòng Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - Tầng 3, 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Theo