Thông báo Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

24/06/2019 | 10:58
Cỡ chữ Aa- Aa+

Căn cứ Thông báo số 1373/TB-HĐTT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019;

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông báo đến các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội năm 2019 (vị trí việc làm: công tác văn thư) các thông tin như sau:

- Thông báo số 1373/TB-HĐTT ngày 19/6/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019;

- Thông báo thời gian, địa điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Đề nghị các thí sinh thi tuyển công chức vào Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nghiên cứu các văn bản trên./. 

̣̣̣( Thông báo số 191/TB-STTTT ngày 21/6/2019)

Theo