Thông báo triển khai cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019”

27/09/2019 | 10:52
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND Thành phố về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mô hình CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019”, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 284/TB-STTTT ngày 20/9/2019 triển khai cuộc thi tại Sở và đề nghị các phòng, đơn vị sự nghiệp tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị hưởng ứng, tham gia cuộc thi dưới hình thức thi viết.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

Cuộc thi được thực hiện dưới hình thức bài thi viết, trong đó thể hiện những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm đơn giản hóa TTHC hoặc các mô hình, phương án, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bài thi được trình bày trên khổ giấy A4, đánh máy hoặc viết tay tiếng Việt, kèm theo cỡ giấy khổ rộng để phục vụ minh họa cho bài dự thi; điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu của Ban Tổ chức.

Thông qua cuộc thi, Thành phố sẽ lựa chọn những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị để áp dụng thực tiễn cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông, hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Bài dự thi gửi về Văn phòng Sở trước ngày 08/11/2019 để tổng hợp chuyển Ban Tổ chức trước ngày 15/11/2019.

(Tài liệu đính kèm)

Minh Huyền

Theo