THÔNG TIN GÓI THẦU: Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội năm 2020 trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của Báo Quân đội nhân dân

25/06/2020 | 11:37
Cỡ chữ Aa- Aa+

 

 

Gói thầu

Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội năm 2020 trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của Báo Quân đội nhân dân

Tên hạng mục

Kinh phí tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội năm 2020 trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của Báo Quân đội nhân dân

Nguồn vốn

Chi sự nghiệp khác

Bên mời thầu

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Số hiệu KHLCNT

20200675664 - 00

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tháng 6 năm 2020

Loại hợp đồng

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện hợp đồng

6 tháng

 

 

Theo