NGƯỜI PHÁT NGÔN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI
NGƯỜI PHÁT NGÔN SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI Đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm Chức vụ: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội