Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện.

28/04/2020 | 14:35
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện. Thông tư này quy định về hoạt động kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, khai thác thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”.

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định” theo các quy định tại Thông tư này.

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 và bãi bỏ thông tư số 16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện.

Chi tiết về nội dung Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT xem tại đây./.

Theo