Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

DANH SÁCH THỦ TỤC

Tổng số: 46 thủ tục
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
11 Thủ tục 05: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
12 Thủ tục 04: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất phẩm phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
13 Thủ tục 03: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
14 Thủ tục 02: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
15 Thủ tục 01:Cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
16 Thủ tục 02: Cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
17 Thủ tục 01: Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
18 Thủ tục 05: Phát hành thông cáo báo chí Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
19 Thủ tục 04:Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
20 Thủ tục 03: Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
Tổng số: 46 thủ tục / 5 trang