Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

DANH SÁCH THỦ TỤC

Tổng số: 46 thủ tục
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Thủ tục 01: Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án CNTT (dự án CNTT cấp xã) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Công nghệ thông tin
42 Thủ tục 5: Giải quyết đơn thư tố cáo Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
43 Thủ tục 4 : Giải quyết đơn thư khiếu nại lần hai Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
44 Thủ tục 3 : Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
45 Thủ tục 2: Xử lý đơn Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
46 Thủ tục 1: Tiếp công dân Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
Tổng số: 46 thủ tục / 5 trang