Thủ tục 07 :Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Tên thủ tục Thủ tục 07 :Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Loại thủ tục PT TH và TT Điện tử
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Trang thông tin điện tử tổng hợp đã được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép khi có sự thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính thì phải thông báo đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp.


Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính – Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 185 Giảng Võ - Đống Đa – Hà Nội.

Cách 2: Qua hệ thống bưu chính.

Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 185- Giảng Võ- Đống Đa – Hà Nội.

ĐT: 04.37367115

Cách 3:  Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).


Thành phần số lượng hồ sơ

1.Hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận

Lệ phí

Không có (chưa quy định)

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có

Cơ sở pháp lý

- Luật báo chí năm 2016;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.