Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 01:Cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh.
Loại thủ tục Xuất bản
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thuộc danh mục tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP lập hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và nộp phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép.
Trong thời hạn 11 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào bản thảo tài liệu và lưu lại một bản; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; địa chỉ: Số 185, phố Giảng Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cách 2: Qua hệ thống bưu chính.

Nơi tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 185, phố Giảng Võ,quậnĐống Đa,thành phố Hà Nội.

ĐT: 024.37367115

Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (theo mẫu);

Hai (02) bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lại giữa các trang bản thảo hoặc một (01) bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi; trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử thì nộp một (01) bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản; 

Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản. 

- Ý kiến xác nhận bằng văn bản:

+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.

+ Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 11  ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức (cơ quan, tổ chức của địa phương; cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương của cơ quan, tổ chức ở trung ương).
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Lệ phí

Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản:

- Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu to khai nop luu chieu.docx dơn xuất bản tài liệu không kinh doanh.docx mauphieudangkynhanketqua.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cơ sở in thực hiện in tài liệu không kinh doanh phải có Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm do Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp.

- Thể loại tài liệu không kinh doanh được cấp giấy phép xuất bản được quy định tại Điều 12 Nghị định 195/2013/NĐ-CP.

- Thông tin ghi trên xuất bản phẩm được quy định tại Điều 27 Luật Xuất bản, Điều 11 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.

- Việc nộp lưu chiểu tài liệu không kinh doanh được quy định tại Điều 28 và Điều 48 Luật Xuất bản, Điều 21 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.

Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20/11/ 2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

- Quyết định số 476/QĐ-BTTTT ngày 31/03/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.