Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 1: Tiếp công dân
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp xúc ban đầu.
Đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp; người này phải có giấy ủy quyền, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú.
- Bước 2: Quá trình làm việc
+ Yêu cầu công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo
+ Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.
+ Cán bộ tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận.
+ Người tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp và phải viết, giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.
+ Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:
* Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
* Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư.
- Bước 3: Kết thúc
Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ
- Đơn khiếu nại, đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân)
- Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp
b) Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
Đối tượng thực hiện Cá nhân - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp; Phiếu hướng dẫn
Lệ phí Không
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu don khieu nai.doc don to cao.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 16/8/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.