Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Xử lý đơn
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện * Bước 1: Nhận đơn
Tiếp nhận đơn, vào sổ công văn đến
* Bước 2: phân loại và xử lý đơn
- Đối với đơn khiếu nại:
+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và có đủ các điều kiện để giải quyết thì Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở thụ lý để giải quyết và gửi thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho cá nhân hoặc tổ chức chuyển đơn. Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.
+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị đinh 136/2007/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại rõ lý do không thụ lý.
+ Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì không thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời đơn người khiếu nại (có phiếu trả đơn khiếu nại). Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì trả lại giấy tờ, các tài liệu cho người khiếu nại.
- Đối với đơn tố cáo
+ Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, Tố cáo
+ Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết
+ Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự
- Đối với đơn phản ánh, kiến nghị:
Gửi cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, nắm bắt thông tin, giải quyết

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ
- Đơn khiếu nại, đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo (nếu có)
b) Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo
Đối tượng thực hiện Cá nhân - Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lệ phí Không
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu don khieu nai.doc don to cao.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 16/8/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.