Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3 : Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại.
Người khiếu nại gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có)
- Bước 2: Thụ lý đơn
Sau khi Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở giải quyết đơn khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn Thanh tra Sở thụ lý để giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.
- Bước 3: Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại; thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại
+ Cán bộ thụ lý gặp gỡ, đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cậu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.
+ Thanh tra Sở thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung việc gặp gỡ, đối thoại.
Khi gặp gỡ, đối thoại, cán bộ được giao thụ lý giải quyết nêu rõ nội dung cần đối thoại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.
Việc gặp gỡ, đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; tóm tắt kết quả về những nội dung đã đối thoại, có chữ ký của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do
Trong quá trình xem xét giải quyết khiếu nại, Thanh tra Sở tiến hành thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại; kết luận đơn khiếu nại và báo cáo Giám đốc Sở
- Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại
Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan quản lý cấp trên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ
- Đơn khiếu nại, hoặc bản ghi lời khiếu nại.
- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện
- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có)
b) Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Không quá 25 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Lệ phí Không
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu don khieu nai.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 16/8/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- - Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.