Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 4 : Giải quyết đơn thư khiếu nại lần hai
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại.
Người khiếu nại gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có)
- Bước 2: Thụ lý đơn
Sau khi Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở giải quyết đơn khiếu nại lần hai, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn Thanh tra Sở thụ lý và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người khiếu nại lần đầu biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại
Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, Thanh tra Sở có các quyền sau:
+ Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại;
+ Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung khiếu nại;
+ Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại
+ Mời người bị khiếu nại, người khiếu nại đến để tổ chức đối thoại (nếu cần)
+ Xác minh tại chỗ (nếu cần)
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật
Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu nêu trên phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.
Thanh tra Sơ kết luận đơn khiếu nại lần hai và báo cáo Giám đốc Sở
- Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại
Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bằng văn bản và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người đã chuyển đơn đến cơ quan quản lý cấp trên trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại phòng tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, Địa chỉ: 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Thành phần số lượng hồ sơ

- Đơn khiếu nại, hoặc bản ghi lời khiếu nại.
- Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện
- Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có)
b) Số lượng: 01 bản

Thời hạn giải quyết Thời gian giải quyết khiếu nại lần hai không quá 40 ngày, kể từ ngày thụ lý
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
Lệ phí Không
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu don khieu nai.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Khiếu nại, tố cáo 1998;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005;
- Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 16/8/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND TP Hà Nội ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.