Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01:Cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
2 Thủ tục 02: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
3 Thủ tục 03: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản