Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01:Cấp Giấy phép Xuất bản tài liệu không kinh doanh. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
2 Thủ tục 02: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
3 Thủ tục 03: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
4 Thủ tục 04: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất phẩm phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
5 Thủ tục 05: Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
6 Thủ tục 06: Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
7 Thủ tục 07: Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
8 Thủ tục 08: Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
9 Thủ tục 09: Cấp giấy phép hoạt động in. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
10 Thủ tục 10: Cấp lại giấy phép hoạt động in. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
11 Thủ tục 11: Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
12 Thủ tục 12: Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản
13 Thủ tục 13: Đăng ký sử dụng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Xuất bản