Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01:Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
2 Thủ tục 02: Cấp giấy phép xuất bản bản tin. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
3 Thủ tục 03: Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
4 Thủ tục 04:Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí
5 Thủ tục 05: Phát hành thông cáo báo chí Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Báo chí