Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
2 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
3 Thủ tục 03: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
4 Thủ tục 04: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
5 Thủ tục 05: Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
6 Thủ tục 06: Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính