Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Thẩm định và phê duyệt Thiết kế thi công – Tổng dự toán dự án CNTT (dự án CNTT cấp xã) Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Công nghệ thông tin
2 Thủ tục 2: Thẩm định thiết kế sơ bộ các dự án CNTT thuộc nhóm C Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Công nghệ thông tin