Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 1: Tiếp công dân Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
2 Thủ tục 2: Xử lý đơn Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
3 Thủ tục 3 : Giải quyết đơn thư khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
4 Thủ tục 4 : Giải quyết đơn thư khiếu nại lần hai Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra
5 Thủ tục 5: Giải quyết đơn thư tố cáo Mức độ 2 Sở Thông tin truyền thông Thanh tra