Trang chủ

Thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
2 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
3 Thủ tục 03: Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
4 Thủ tục 04: Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
5 Thủ tục 05:Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
6 Thủ tục 06: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử
7 Thủ tục 07 :Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông PT TH và TT Điện tử