Tiếp tục siết chặt kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của công chức, viên chức

19/04/2017 | 11:02
Cỡ chữ Aa- Aa+

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội, ngày 31/3/2017, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch số 572/KH-STTTT để thực hiện tại Sở

 

Theo đó, Kế hoạch được xây dựng với mục đích: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố về tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy chính quyền; Đổi mới lề lối làm việc của công chức, viên chức trong thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong.

Nội dung kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ: Rà soát, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, bộ thủ tục hành chính, quy trình, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện theo nguyên tắc: đúng pháp luật, đơn giản hóa, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo sự chủ động cho các phòng, đơn vị và cá nhân; Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”; Thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”; Tăng cường kỷ luật công vụ trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trên, Kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ cho các phòng, đơn vị thuộc Sở đặc biệt là việc tổ chức quán triệt và niêm yết tại bộ phận Một cửa, bộ phận tiếp công dân của Sở 10 nội dung, yêu cầu(Khách đến, được chào hỏi; Khách ở, luôn tươi cười; Khách hỏi, được tư vấn; Khách yêu cầu, phải tận tâm; Khách cần, được thông báo; Khách vội, giải quyết nhanh; Khách chờ, được xin lỗi; Khách phàn nàn, phải lắng nghe; Khách nhờ, luôn chu đáo; Khách về, được hài lòng); Xây dựng kế hoạch và triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức theo Đề án “Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội” được phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND Thành phố; Thực hiện nghiêm việc gửi Thư xin lỗi của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp quá hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

 

Chi tiết văn bản tại đây./.

Bích Thảo

Theo