Trang chủ

Tin tức sự kiện

  Tin tức nổi bật

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghệ thông tin năm 2019
Ngày đăng 14/02/2019 | 5:16 PM  | View count: 810

Ngày 12/02, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND, triển khai công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp

Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố (Ảnh: Lê Hải - HNP)

 

Theo đó, năm 2019, UBND Thành phố đặt mục tiêu: 100% UBND các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã;  80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của Thành phố; phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp xã được thực hiện trực tuyến; phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của Thành phố được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định; 50% các xã, phường, thị trấn có Trang/Cổng thông tin điện tử trên Cổng thông tin của quận, huyện, thị xã; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định).

Thành phố cũng đặt mục tiêu phấn đấu 80% thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3; phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thấm quyền ở cấp độ 4; tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng; tập trung đầu tư phát triển từ 01 đến 02 khu công nghệ thông tin tập trung trọng điểm; từng bước triển khai một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh: Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội; Giao thông và Du lịch thông minh.

Để hoàn thành các mục tiêu cụ thể nêu trên, UBND Thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử; phát triển công nghiệp CNTT; đảm bảo an toàn thông tin mạng; triển khai một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh. Đáng chú ý, Thành phố tập trung cho đào tạo nguồn nhân lực như: đổi mới chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng hình thức đào tạo trực tuyến cho đội ngũ cán bộ, công chức; quan tâm đến các nội dung đào tạo, nâng cao nhận thức về Thành phố thông minh đối với người dân; tăng cường phối hợp với các Trường Đại học, Tập đoàn CNTT lớn đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nâng cao, chuyên sâu về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố; hợp tác với Thành đoàn Hà Nội triển khai công tác đào tạo cho các đối tượng là đoàn viên trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung liên quan thực hiện kế hoạch…

 

Phạm Linh