Tin tức nổi bật

Công khai câu hỏi, trả lời về chuyên môn tại Hội nghị đối thoại năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng 07/08/2019 | 09:16  | View count: 259

Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-STTTT ngày 31/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về kiểm soát, đánh giá và thông tin tuyên truyền công tác kiểm soát TTHC năm 2019, Sáng ngày 26/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở định kỳ 6 tháng đầu năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Thông qua buổi đối thoại, Sở đã trao đổi, cung cấp thêm cho các cá nhân, tổ chức thông tin về nỗ lực của Thành phố trong cải cách hành chính; thông tin về kết quả công tác kiểm soát TTHC trong 06 tháng đầu năm 2019 của Sở. Qua đó, đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp nhìn nhận công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC của Sở cơ bản tốt, tuân thủ quy định, công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Sở và đại diện các phòng chuyên môn đã trực tiếp trả lời, trao đổi làm rõ, tiếp thu đối với từng câu hỏi, lĩnh vực do các doanh nghiệp đưa ra.

Trong lĩnh vực Báo chí - Xuất bản – In, đại diện doanh nghiệp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cắt giảm yêu cầu cung cấp hợp đồng thuê trụ sở kinh doanh đối với Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đại diện lãnh đạo Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông giải đáp: Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, doanh nghiệp phải có địa điểm kinh doanh hợp pháp. Do đó, khi đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp phải chứng minh tính hợp pháp của địa điểm kinh doanh và giấy tờ chứng minh là thành phần hồ sơ bắt buộc phải có theo quy định. Đồng thời, đối với việc đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, theo quy định tại Điều 4, Luật Xuất bản là hoạt động phát hành xuất bản phẩm. các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập khi hoạt động kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm phải thực hiện đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định tại Điều 36 và 37 Luật Xuất bản.

Với đề xuất rút ngắn thời gian thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu Đại diện lãnh đạo Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông cho biết, Theo quy định tại Khoản 4 Điều 21, Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014, thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm nhập khẩu là 09 ngày (09 ngày/tên). Dù khối lượng công việc lớn nhưng bộ phận chuyên môn của Sở TTTT luôn cố gắng tổ chức thẩm định nhanh và trả sớm các xuất bản phẩm có nội dung đơn giản, không phức tạp. Vì vậy, tại các Biên bản giữ xuất bản phẩm thẩm định, SởTTTT luôn đề nghị cá nhân, tổ chức ghi đầy đủ thông tin và số điện thoại để cán bộ Sở có thể gọi điện thông báo về tình trạng tài liệu và mời đến nhận lại tài liệu ngay sau khi thẩm định xong.

Một số doanh nghiệp cũng quan tâm đến quy trình cấp giấy phép xuất bản và phát hành sách điện tử và hướng dẫn thủ tục cần thiết về hoạt động cung cấp hóa đơn điện tử. Đại diện lãnh đạo Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông đã có hướng dẫn cụ thể: Thẩm quyền thẩm định và cấp giấy phép xuất bản và phát hành sách điện tử thuộc Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông). Đơn vị có thể nghiên cứu các quy định liên quan đến yêu cầu, điều kiện, quy trình thủ tục tại Chương V - Luật Xuất bản và Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản. Tương tự, Việc quản lý và cấp phép thực hiện cung cấp hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần liện hệ với Cục Thuế để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn cụ thể. Do 02 thủ tục trên không thuộc lĩnh vực quản lý của Sở TTTT.

Trong Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, giải đáp câu hỏi về lý do từ chối cấp “Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính" đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Be Group tại Hà Nội.  Đại diện lãnh đạo Phòng Bưu chính - Viễn thông đã trả lời: Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Đối với trường hợp của Chi nhánh Công ty Cổ phần Be Group tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Be Group chưa thực hiện Thông báo hoạt động bưu chính và có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì vậy chưa đủ điều kiện để cung ứng các dịch vụ bưu chính quy định tại a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính. Do đó, Chi nhánh Công ty Cổ phần Be Group tại Hà Nội là đơn vị phụ thuộc Công ty Cổ phần Be Group chưa đủ điều kiện để cung ứng các dịch vụ bưu chính quy định tại a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với câu hỏi của Chi nhánh Công ty Cổ phần Be Group tại Hà Nội về Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính do Sở Thông tin và Truyền thông Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Be Group đã đủ điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính chưa? Đại diện lãnh đạo phòng Bưu chính – Viễn thông trả lời - Tại Điểm b, khoản 1 Điều 9 Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép Bưu chính, Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính “Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh và trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính”. Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 9 Nghị đinh số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông “cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế và các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e, h khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính ”. Như vậy, “Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” do Sở Thông tin và Truyền thông Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Cổ phần Be Group đủ điều kiện cung ứng các dịch vụ bưu chính được quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đại diện doanh nghiệp có ý kiến về việc các TTHC lĩnh vực Bưu chính thuộc quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nên triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo Phòng Bưu chính - Viễn thông tiếp thu và trả lời: Các TTHC về Bưu chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội gồm có 06 thủ tục, trong đó có 01 TTHC về “Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” đã được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp mức độ 3. Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, báo cáo UBND Thành phố để đề xuất cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3 4 đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019 trong đó có 05 TTHC về lĩnh vực Bưu chính.

Trong lĩnh vực Thông tin điện tử, đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi về việc một số doanh nghiệp đối tác của Viettel có Trang tin cung cấp thông tin về thời tiết, xổ số, phim… thì có phải thực hiện thủ tục xin“cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp” hay không và đề nghị Sở TTTT nghiên cứu, cho phép thực hiện hồ sơ online đối với thủ tục này. Đại diện lãnh đạo Phòng Thông tin điện tử trả lời: Theo quy định tại Khoản 20 Điều 3 Luật Báo chí có nêu: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ”. Như vậy, Tổ chức, doanh nghiệp chỉ thực hiện thủ tục “cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp” khi Trang tin đó cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thủ tục “cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp” là một trong nhiều TTHC đã cung cấp mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (nộp hồ sơ và cấp phép online) tại địa chỉ dichvucong.hanoi.gov.vn. Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thông tin để thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với đề xuất nghiên cứu, hỗ trợ công cụ tra cứu trên website tạo điều kiện thuận lợi trong việc nhận dạng và tra cứu danh sách trang thông tin điện tử tổng hợp đã được cấp phép do đại diện doanh nghiệp đưa ra. Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận ý kiến và sẽ có kiến nghị lên Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có quy định, triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc

Tổng hợp

Trang chủ

Tin tức sự kiện