Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

19/11/2020 | 15:30
Cỡ chữ Aa- Aa+

HNP - Sáng 18/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) - một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân cả nước, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
Nhân ngày truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những cố gắng, nỗ lực, sự đóng góp, cống hiến to lớn và những bước phát triển của Mặt trận qua các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
 
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm

Lịch sử ra đời, hoạt động, phát triển và trưởng thành của MTTQ Việt Nam 90 năm qua là lịch sử vẻ vang, gắn liền với lịch sử oai hùng của dân tộc và của Đảng ta, đã góp phần làm nên biết bao kỳ tích rất vinh quang trong thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. Nhìn lại chặng đường đã qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, có thể khẳng định rằng: chủ trương của Đảng thành lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất là hoàn toàn đúng đắn, là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. Bằng sự sáng tạo độc đáo mang tính lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo xã hội và đất nước, gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với dân tộc, được nhân dân tin yêu và coi Đảng ta là Đảng của chính mình. Cũng từ đó, Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam đã trở thành cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, không một thế lực nào có thể chia cắt được.
 
“Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và là biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết dân tộc. Chính Người là ngọn cờ quy tụ, tập hợp, thu hút mọi người dân Việt Nam yêu nước đứng chung hàng ngũ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược và chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết về đại đoàn kết dân tộc mãi mãi soi đường và toả sáng trên các chặng đường phát triển của đất nước ta” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng nói.
 
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 3.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vị Chủ tịch Mặt trận, các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Lê Quang Đạo và các vị, các đồng chí lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận qua các thời kỳ đã nhận thức sâu sắc, nêu cao tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất và để lại những kinh nghiệm quý báu về tổ chức và hoạt động của Mặt trận. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình, người có công với nước, các cựu chiến binh, các vị lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, những người tiêu biểu trong các dân tộc và đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng và cả máu xương cho đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta.
 
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 4.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm


Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các tổ chức Mặt trận, tổ chức đoàn kết, hữu nghị, tổ chức nhân dân của các nước, nhân dân yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa trên thế giới đã đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQ Việt Nam, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chính sau đây:
 
Một là, tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
 
MTTQ Việt Nam cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, và chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc". Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định sự thành bại của cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Đảng ta…
 
Trong giai đoạn mới, Mặt trận cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo của mọi tầng lớp Nhân dân, triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên, dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, lan toả, sát hợp với thực tế.
 
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 5.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Hai là, MTTQ Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Bộ Chính trị. Tăng cường giám sát để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, ổn định xã hội, phát triển toàn diện và bền vững đất nước. Mặt trận Tổ quốc phải tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho các chủ trương, chính sách của Đảng và của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, nhất là những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng Nhân dân.
 
Phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến Nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân…
 
Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 6.

 
Ba là, Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật sự thiết thực, hiệu quả như chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thống nhất Việt Minh- Liên Việt (năm 1951): "Hoạt động của Mặt trận nên nhắm vào điểm chính để tránh khỏi việc gì cũng làm, nhưng ít việc làm chu đáo". Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt, phê phán những việc làm chưa tốt, khắc phục bệnh hình thức. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; tổng kết và hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về phong cách dân vận: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"…
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dẫn: "Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, và phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới dành được địa vị lãnh đạo". Đảng ta đã xác định vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo Mặt trận, Đảng lãnh đạo Mặt trận thông qua phát huy vai trò thành viên của Mặt trận chứ không đứng ngoài, đứng trên để lãnh đạo Mặt trận. Phải phát huy thật tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.
 
Đặc biệt, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội; chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện hơn, hiệu quả hơn và động viên Nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
 
Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tham gia 7 khóa Mặt trận, từ Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nay, NGND. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn đang tiếp tục hết mình cống hiến cho ngành giáo dục đào tạo, ngành y tế, khoa học công nghệ và đặc biệt là tiếp tục tham gia công tác Mặt trận để góp sức nhỏ bé của mình trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
 
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh cho rằng, từ thực tiễn hoạt động trong suốt 90 năm qua đã khẳng định MTTQ Việt Nam chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; làm chỗ dựa, và tương tác giữa ý Đảng và lòng dân. MTTQ Việt Nam không chỉ làm tốt nhiệm vụ đoàn kết dân tộc mà cần làm tốt cả nhiệm vụ đoàn kết quốc tế, là cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Quán triệt sâu sắc bài học đoàn kết mà Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, vì thế, phải thường xuyên quan tâm củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải tạo sự đồng thuận xã hội để ai cũng thấy mình là một tế bào, một phần hữu cơ trong cơ thể sống Việt Nam.
 
Đại diện cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cả nước phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ: Kỷ niệm 90 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam năm là dịp để nhận thức sâu sắc thêm về yêu cầu, trách nhiệm của Mặt trận trong giai đoạn mới: Muốn khẳng định vai trò, vị thế, muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông, mà phải xắn tay vào công việc, phải “miệng nói, tay làm, tai lắng nghe”; phải tăng cường đối thoại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở.

Nhóm PV

Theo hanoi.gov.vn