Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016

23/03/2016 | 15:45
Cỡ chữ Aa- Aa+

Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân dân, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn Thành phố, trong năm 2016, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện Chương trình số 60/CTr-UBND ngày 18/3/2016.

Theo đó, Thành phố yêu cầu trong năm 2016, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội,, môi trường đề ra tại Nghị quyết của HĐND Thành phố. Bên cạnh đó, việc thực hiện cũng cần gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết với các ngành lĩnh vực và tạo chuyển biến tích cực.

Trong năm 2016, Hà Nội đề ra 9 nhóm chỉ tiêu cần thực hiện và 9 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai. Theo đó, căn cứ các nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp lớn, gồm: Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức xác định và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng ngành, từng cấp, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và quy định mức đánh giá đối với từng cá nhân trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong phạm vi mình quản lý; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên một số lĩnh vực cụ thể; Tăng cường thực hiện công khai giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện kiên trì và có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan.

Riêng đối với công tác tuyên truyền, Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hoạt động thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Thành phố có liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua đa dạng các kênh tuyên truyền như: phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, tập huấn… và hướng đến nhiều đối tượng. Các nội dung tuyên truyền được hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cấp, từng ngành và mỗi cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nội dung chi tiết Chương trình năm 2016 xem tại văn bản đính kèm./.

Trần Thúy

Theo