Trung tâm Giao dịch CNTT và Truyền thông

23/09/2020 | 16:11
Cỡ chữ Aa- Aa+

Trung tâm Giao dịch CNTT và Truyền thông

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trung tâm Giao dịch CNTT&TT) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo qui định hiện hành.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội

Tên giao dịch tiếng Anh: Hanoi Information Technology and Communication Transaction Center

Tên viết tắt: HICT

Trung tâm Giao dịch CNTT&TT có chức năng:

Hỗ trợ kỹ thuật đảm bảo hạ tầng CNTT và viễn thông cho các cơ quan nhà nước;

Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức giao dịch các sản phẩm; triển khai các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về truyền thông.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và Truyền thông: Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: thiết bị máy chủ, hệ thống mạng, thiết bị kết nối mạng) phục vụ trong việc triển khai cài đặt, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm của khối Văn phòng Sở.

2.2. Thực hiện các hoạt động tư vấn (tư vấn: Khảo sát, lập dự án, quản lý dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, giám sát thi công, tư vấn đấu thầu ...) về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho các cơ quan và tổ chức theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.3. Triển khai các hoạt động đầu tư về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan và tổ chức theo quy định hiện hành của nhà nước.

2.4. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin cho các cơ quan và tổ chức.

2.5. Tổ chức các hoạt động truyền thông, sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm về lĩnh vực công nghệ thông tin; các hoạt động xúc tiến đầu tư về công nghệ thông tin và truyền thông; các hoạt động giao dịch sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi sản phẩm, phát triển thị trường.

2.6. Tổ chức cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phục vụ các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng và có trụ sở tại số 185 Giảng Võ.

2.7. Cung cấp các dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

2.8. Trung tâm Giao dịch CNTT&TT được ph;ép liên doanh, liên kết với các đơn vị, tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và cơ chế chính sách của Thành phố. Việc liên doanh, liên kết với các đơn vị hoặc tổ chức khác phải được sự đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông.

2.9. Duy trì và phát triển Trang thông tin điện tử "Văn hiến Thăng long Hà Nội".

2.10. Quản lý về tổ chức, công chức, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Giao dịch CNTT&TT theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và UBND Thành phố giao.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1.Tổ chức bộ máy :

Lãnh đạo Trung tâm Giao dịch CNTT&TT

Trung tâm Giao dịch CNTT&TT có Giám đốc và các phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Các phó Giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Giám đốc Trung tâm GDCNTT&TT do UBND Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phó giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm. Việc miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật Giám đốc, phó Giám đốc Trung tâm theo qui định hiện hành.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

Trung tâm GDCNTT&TT gồm các phòng sau:

- Phòng Hành chính - Quản trị

- Phòng Công nghệ thông tin

- Phòng Kế hoạch Tài chính

- Phòng Kinh doanh

- Phòng Thông tin sự kiện

- Phòng Hạ tầng

Khi cần thiết Sở Thông tin và Truyền thông xem x;ét quyết định thành lập hoặc giải thể các bộ phận trên cơ sở đề xuất của Trung tâm GDCNTT&TT theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

3.2. Cơ chế tài chính

Trung tâm GDCNTT là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và qui định của Thành phố về quản lý tài chính của một số đơn vị sự nghiệp đặc thù. Hàng năm chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán về tài chính với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền.

3.3. Biên chế

Biên chế của Trung tâm GDCNTT&TT được giao trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được qui định. Ngoài số biên chế được giao, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT được ph;ép sử dụng hợp đồng lao động dài hạn, ngắn hạn và hưởng lương từ nguồn thu của Trung tâm Giao dịch CNTT&TT. Chế độ tiền lương, tiền công và các chế độ, chính sách khác của hợp đồng lao động được thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

Theo