Tuyên truyền PBGDPL năm 2015: Tập trung tuyên truyền tới nhóm đối tượng đặc thù

09/07/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Năm 2015 là năm cuối trong giai đoạn 2011 – 2015 thành phố Hà Nội thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, theo đó, thành phố đẩy mạnh thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, đạt mục tiêu Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 16/11/2011 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2015, tập trung phổ biến, giáo dục pháp tới nhóm đối tượng đặc thù, cần ưu tiên, bao gồm: nhóm thanh niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm cao; thanh niên lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế; thanh niên là công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp của Thành phố.

Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức; kết hợp giáo dục trong gia đình và nhà trường; gắn với những vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, để tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên./.

Theo