Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia cuộc thi viết "tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa XHCNVN"

26/02/2015 | 00:00
Cỡ chữ Aa- Aa+

Công văn số 376/STP-PBGDPL ngày 05/02/2015 của Sở Tư pháp Thành phố về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Chi tiết xem tại văn bản đính kèm./.
Theo