Từ khóa
Chọn lĩnh vực
Loại dự thảo
Tình trạng văn bản

DANH SÁCH DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Tổng số: 1 dự thảo
STT Tiêu đề dự thảo Thời hạn Tài liệu đính kèm Số góp ý
1 Về việc ban hành "Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Hà Nội" Từ 04/11/2020 đến 04/12/2020
0 góp ý Góp ý