Về việc ban hành "Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Hà Nội"

Tiêu đề Về việc ban hành "Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Hà Nội"
Ngày bắt đầu 04/11/2020
Ngày hết hạn 04/12/2020
Tài liệu đính kèm
Gửi ý kiến đóng góp

GỬI Ý KIẾN SỬA ĐỔI

Thông tin về người gửi:

Họ tên:*
Email:*
Điện thoại:*
Địa chỉ:*

Thông tin góp ý:

Tiêu đề:*
Nội dung:*
Tài liệu đính kèm:*
x
Mã Captcha:*
gửi ý kiến * Các thông tin bắt buộc