Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
73/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Chính phủ 05/09/2019 Nguyễn Xuân Phúc
239/QĐ-BTTTT Quyết định ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 Bộ thông tin truyền thông 01/03/2019 Hoàng Vĩnh Bảo
1256/QĐ-BTTTT QĐ v/v ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH 14 ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trên hệ thống thông tin cơ sở Bộ thông tin truyền thông 27/07/2018 Hoàng Vĩnh Bảo
28/2018/QĐ-TTg Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Chính phủ 12/07/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
62-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội 26/06/2018 Phạm Thanh Học
968/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ thông tin truyền thông 22/06/2018 Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
138/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 19/06/2018 Ngô Văn Quý
112/QĐ-STTTT V/v Ban hành nội quy tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 15/06/2018 Nguyễn Ngọc Kỳ
111/QĐ-STTTT V/v Giao nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội; Sở TTTT Hà Nội 15/06/2018 Nguyễn Ngọc Kỳ
1382/KH-STTTT Kế hoạch triển khai chuyển đổi mã mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội Sở TTTT Hà Nội 14/06/2018 Nguyễn Ngọc Kỳ
03/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản Bộ thông tin truyền thông 17/05/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
3814-QĐ/TU Quyết định v/v ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị TPHN Thành Ủy Hà Nội 16/05/2018 Hoàng Trung Hải
07/2018/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước Bộ thông tin truyền thông 15/05/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
02/VBHN-BTTTT Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Bộ thông tin truyền thông 10/05/2018 Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
637/QĐ-BTTTT QĐ Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 Bộ thông tin truyền thông 03/05/2018 Hoàng Vĩnh Bảo
61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Chính phủ 23/04/2018 Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
288/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 Bộ thông tin truyền thông 05/03/2018 Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
891/QĐ-UBND Đề án "Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ công dân và cơ quan hành chính thành phố Hà Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả" UBND TP Hà Nội 26/02/2018 Nguyễn Đức Chung
48/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018 UBND TP Hà Nội 13/02/2018 Nguyễn Đức Chung
42/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND TP Hà Nội 09/02/2018 Lê Hồng Sơn