Trang chủ

Báo chí xuất bản cấp huyện

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
2 Thủ tục 02: Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
3 Thủ tục 03: Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
4 Thủ tục 04:Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
5 Thủ tục 05: Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
6 Thủ tục 06: Cấp giấy Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
7 Thủ tục 07: Cấp lại Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
8 Thủ tục 08: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
9 Thủ tục 09: Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản
10 Thủ tục 10: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất phẩm phẩm Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Xuất bản