Trang chủ

Bưu chính - Viễn thông

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
2 Thủ tục 01: Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Bưu chính
3 Thủ tục 02: Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Bưu chính
4 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
5 Thủ tục 03: Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
6 Thủ tục 03: Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 UBND Cấp Huyện Bưu chính
7 Thủ tục 04: Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính