Trang chủ

Bưu chính - Viễn thông

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
2 Thủ tục 01: Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
3 Thủ tục 01: Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
4 Thủ tục 02: Cấp phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Viễn thông và Internet
5 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
6 Thủ tục 02: Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
7 Thủ tục 03: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
8 Thủ tục 03: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
9 Thủ tục 04: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Mức độ 2 UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
10 Thủ tục 04: Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
11 Thủ tục 05: Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính
12 Thủ tục 05: Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội UBND Cấp Huyện Viễn thông và Internet
13 Thủ tục 06: Cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Mức độ 3 Sở Thông tin truyền thông Bưu chính