Trang chủ

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

 

1.   Lãnh đạo Sở:

a) Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội có Giám đốc Sở và không quá 03 Phó Giám đốc Sở;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là người giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông;

d) Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;

đ) Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2.  Các phòng và tương đương thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông;

d) Phòng Thông tin điện tử;

đ) Phòng Bưu chính - Viễn thông;

e) Phòng Chuyển đổi số;

g) Phòng An toàn thông tin và Giao dịch điện tử;

h) Phòng Công nghiệp công nghệ thông tin;

3.  Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở:

a)  Trung tâm dữ liệu nhà nước;

b)  Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố;

c)  Trung tâm đào tạo tư vấn Công nghệ thông tin và truyền thông