Trang chủ

Lãnh đạo Sở

BAN GIÁM ĐỐC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Kỳ

Ngày sinh: 28 - 6 - 1970

Chức vụ: Giám đốc Sở

 

a. Chỉ đạo, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, kế toán thuộc Văn phòng Sở; công tác kế hoạch - đầu tư, tài chính - kế toán, quản lý tài sản nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phòng Kế hoạch - Tài chính; phụ trách công tác thanh tra về thông tin và truyền thông; chỉ đạo triển khai Đề án số 02-ĐA/TTBCDD94, ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

b. Trực tiếp phụ trách đơn vị: Thanh tra Sở


Đồng chí: Nguyễn Xuân Quang

Ngày sinh: 15 - 08 - 1961

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

a. Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về bưu chính - viễn thông; công tác cổ phần hóa của Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

b. Trực tiếp phụ trách các phòng/đơn vị: Bưu chính - Viễn thông, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở (trừ các nhiệm vụ do Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo), Trung tâm Giao dịch CNTT và TT Hà Nội.

c. Theo dõi công tác thông tin và truyền thông các quận/huyện: Tây Hồ,  Ba Đình, Hà Đông, Mê Linh, Đan Phượng, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn, Sơn Tây, Ba Vì, Thanh Xuân, Đông Anh.

d. Theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan: Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng trực thuộc Thành ủy, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại Du lịch Thành phố, Liên minh Hợp tác xã, Quỹ Đầu tư phát triển, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban QLDA ĐTXD công trình cấp thoát nước và môi trường, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đồng chí: Đặng Vũ Tuấn

Ngày sinh: 08 - 04 - 1961

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở